Các hình thức đầu tư
So Sánh các loại hợp đồng đầu tư BOT, BTO, BT
Giống nhau: + Đều là hình thức đầu tư theo hợp đồng + Cơ sở pháp lý: Đều được quy định cụ thể trong nghị định Số: 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Khái quát về hợp đồng BOT
Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì khái niệm Hợp đồng BOT (viết tắt của Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Public Private Partnership-PPP) là hình thức đầu tư được bổ sung trong Luật đầu tư 2014 và được quy định khá chi tiết trong Nghị định 15/2015/NĐ-CP. Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì đầu tư theo hình thức đối tác công tư là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.
Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
Khi thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần, vốn góp, các nhà đầu tư phải thực hiện một số thủ tục nhất định như sau:
Điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
Khi đầu tư vào Việt Nam, dù lựa chọn đầu tư theo hình thức nào thì nhà đầu tư cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định, phù hợp với các điều ước quốc tế đa phương cũng như điều ước song phương mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên...
Tổng quan về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
Theo quy định của Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp là một trong những hình thức phổ biến được các nhà đầu tư lựa chọn. Trong phạm vi bài viết này, Hanoilaw Firm đề cập khái quát nhất về hình thức đầu tư này...
Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi đầu tư tại Việt Nam, một trong những hình thức đầu tư được pháp luật bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đó là đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam...
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (2) – Thủ tục
Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp GCN đầu tư cho dự án đầu tư[1]. 1) Xin quyết định chủ trương đầu tư trước khi xin cấp GCN đầu tư nếu thuộc trường hợp quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2014. 2) Nếu không thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư, chỉ cần thực hiện thủ tục xin cấp GCN đầu tư...
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (1) – Khái quát
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện hoạt động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh...
Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế
Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập một trong những loại hình doanh nghiệp sau: Công ty cổ phần, công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc một thành viên,... tùy theo quy mô, mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư...
Đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC
Hiện nay, Việt Nam có rất nhiều hình thức đầu tư, trong đó đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là hình thức đầu tư được nhà đầu tư lựa chọn nhiều nhất...
Các hình thức đầu tư tại Việt Nam
Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật[1] và phải đáp ứng các điều kiện nhất định...
« 1 2 3 4 5 »