Hỗ trợ đầu tư và điều kiện được hưởng

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Trong trường hợp thay đổi pháp luật dẫn đến mức ưu đãi đầu tư có sự thay đổi, Luật Đầu tư năm 2014 quy định các biện pháp đảm bảo đầu tư kinh doanh như sau:

  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
  • Trường hợp ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.
  • Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư trong trường hợp thứ ba thì được xem xét giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

+ Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;
+ Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
+ Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Lưu ý: Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư trong trường hợp thứ tư, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.


***Lợi ích của việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

  • Bảo đảm đầu tư góp phần tạo ra môi trường đầu tư bình ổn. Môi trường đầu tư bình ổn sẽ là “lời mời gọi đầy hấp dẫn” với các nhà đầu tư từ đó hiệu quả thu hút đầu tư sẽ tăng cao, tạo môi trường ổn định để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư trong môi trường không có sự xáo trộn, ít nhất là các vấn đề cơ bản liên quan đến những lợi ích trực tiếp của các nhà đầu tư.
  • Bảo đảm đầu tư tạo ra một môi trường đầu tư tích cực hơn, tạo cho họ một môi trường đầu tư công bằng và sáng tạo, do đó hiệu quả thu hút đầu tư sẽ tăng lên gấp nhiều lần góp phần tăng thu hút đầu tư một cách hiệu quả cả về số lượng và chất lượng.
  • Bảo đảm đầu tư tạo niềm tin để các nhà đầu tư có cảm giác an toàn khi đầu tư vì có nhiều khía cạnh đầu tư sẽ được “đảm bảo một cách chắc chắn” thông qua các biện pháp bảo đảm đầu tư khiến cho các hoạt động đầu tư càng trở nên thông thoáng và phát triển hơn và như thế chắc chắn hiệu quả đầu tư sẽ được nâng cao.
  • Như vậy, các biện pháp đảm bảo đầu tư có một tầm quan trọng đến hiệu quả của hoạt động thu hút đầu tư và đặc biệt hãy đầu tư vào những ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và các địa phương.