Hỗ trợ đầu tư và điều kiện được hưởng

Hỗ trợ đầu tư – Tổng quát

 

1.     Thế nào là hỗ trợ đầu tư?

Hỗ trợ đầu tư là việc Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ,…

Điều kiện được hưởng: Thuộc đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, hay doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, giáo dục,….

 

2.     Đối tượng nào được hỗ trợ đầu tư?

-         Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

-         Doanh nghiệp công nghệ cao;

-         Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;

-         Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

-         Doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật;

-         Các đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.[1]

 

3.     Nhà đầu tư có thể được hỗ trợ thông qua những hình thức nào?

-         Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;

-         Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

-         Hỗ trợ tín dụng;

-         Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;

-         Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

-         Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

-         Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.[2]

 

BAN ĐẦU TƯ - HANOILAW FIRM

Chuyên viên phụ trách: Dương Linh Phương – SĐT: 01665.098.114

Luật sư tư vấn: Ls. Phạm Văn Khánh – SĐT: 0912.518.062

 [1] Khoản 2 Điều 19 Luật Đầu tư 2014.

[2] Khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư 2014.