Gìn giữ cái cốt lõi – Thúc đẩy sự tiến bộ

Sự nhất quán có Sợ Hãi và Sáng tạo

 

 

 

Giả sử một ai đó yêu cầu bạn lập một danh sách về mọi thứ trong thế giới đang thay đổi của bạn. Bạn sẽ cần một danh sách dài bao nhiêu ? Hãy xét một số hạng mục sau:

1. Nền kinh tế thay đổi ra sao ?

2. Các thị trường đang thay đổi ra sao?

3. Các thời trang, xu thế nhu cầu người mua đang thay đổi ra sao?

4. Công nghệ đang thay đổi ra sao?

5. Cục diện chính trị đang thay đổi ra sao?

6. Luật lệ và quy định đang thay đổi ra sao?

7. Các quy tắc xã hội đang thay đổi ra sao?

8. Ngành kinh doanh của bạn đang thay đổi ra sao?

…………………………..

Vân vân & vân vân

………………………….

Số lượng của các thay đổi vừa to lớn và, với phần lớn mọi người vừa diễn ra nhanh chóng. Nếu chúng ta cố phản ứng với từng thay đổi bên ngoài, chúng ta nhanh chóng sẽ thấy bản thân mình trở nên bất lực. Hầu hết thay đổi chỉ là tín hiệu nhiễu và chẳng buộc chúng ta phải có bất kỳ thay đổi cơ bản nào.

  Thế nhưng một số thay đổi không là nhiễu, buộc chúng ta phải điều chỉnh và tiến hóa, nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với sự kết thúc, thảm họa hoặc những cơ hội bị bỏ qua. Vì vậy phải phát triển công thức hành động của mình, điều chỉnh các yếu tố, chọn lọc khi tình hình thuận lợi, đồng thời giữ nguyên phần lớn công thức mang đến thành công của mình.

 Hanoilaw Firm