Tầm nhìn và hoài bão

Một số kết luận về tư tưởng cốt lõi

 -         Vai trò của tư tưởng cốt lõi là để hướng dẫn và truyền cảm hứng chứ không phải là để tạo ra sự khác biệt.

-         Tư tưởng cốt lõi chỉ cần có ý nghĩa và có tác dụng thúc đẩy đối với thành viên của chính các tổ chức mà thôi, nó không cần gây ảnh hưởng gì đối với người ngoài tổ chức.

-         Xin đừng nhầm lẫn giữa tư tưởng cốt lõi và “tuyên bố tư tưởng cốt lõi”. Một công ty có thể có tư tưởng cốt lõi rất chắc chắn mà không cần đưa ra bất kỳ một tuyên bố nào – Nike.

-         Các tuyên bố, tầm nhìn sẽ trở lên hỗn độn rối rắm nếu không liên kết với việc Gìn giữ cái cốt lõi – Thúc đẩy sự tiến bộ, chính nó là động lực của sự phát triển.

          Khi đã có sự liên kết hoàn hảo, bất kỳ ai dù là người ngoài hành tinh khi bất chợt đến thăm tổi chức cũng có thẩy cảm thấy được tầm nhìn và hoài bão của nó, không phải đọc những tuyên bố văn bản...

       Trích : Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoilaw Firm